Monthly Archives: มิถุนายน 2011

กำหนดส่งงาน photoshop ชิ้นที่ 1


krupatwit@hotmail.com

http://www.facebook.com/krupatwit

http://www.krupatwit.wordpress.com

 

งานที่ต้องส่ง

ให้นักเรียนสร้างงานในลักษณะการซ้อนรูปให้ดูกลมกลืนกันมากที่สุดจำนวนอย่างน้อยสามภาพ พร้อมพิมพ์ชื่อสกุล ห้อง ส่งครูทางอีเมลล์ คนที่ส่งแล้วให้ไปโพสต์บอกที่เฟสบุกภายในวันศุกร์นี้ 5 คะแนน

ประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์


หลักฐานทางประวัติศาสตร์


พุทธประวัติ1


พุทธประวัติตอนที่ 1

ใบความรู้เรื่อง Photoshop cs3


photoshopCS3ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบความรู้แล้วศึกษาจากใบความรู้ชั่วโมงต่อไปครูจะพาเริ่มปฏิบัติจริง

ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม “สารภาพ”