Daily Archives: มิถุนายน 22, 2011

ประวัติศาสตร์และวิธีการทางประวัติศาสตร์


หลักฐานทางประวัติศาสตร์


พุทธประวัติ1


พุทธประวัติตอนที่ 1

ใบความรู้เรื่อง Photoshop cs3


photoshopCS3ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบความรู้แล้วศึกษาจากใบความรู้ชั่วโมงต่อไปครูจะพาเริ่มปฏิบัติจริง