Daily Archives: มกราคม 16, 2012

ใบงานที่ 3 เรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย


ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารเล่มนี้แล้วทำส่งครูก่อนสอบปลายภาค  25 คะแนน