Monthly Archives: พฤษภาคม 2012

เอกสารประกอบการเรียนเรื่องส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์


ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารเรื่องส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยในเอกสารมีใบความรู้และใบงานให้นักเรียนทำลงในชีทกำหนดการส่งครูจะแจ้งให้ทราบในห้องเรียน

เอกสารประกอบการเรียน

ใบความรู้ที่ 1 และใบงานที่ 1


ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้เรื่องความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์พร้อมทำใบงานที่ 1 ส่งครูในชั่วโมงเรียนต่อไปที่นักเรียนเข้าเรียนในวิชางานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ใบความรู้ที่ 1

ปล. นักเรียนที่เห็นงานแล้วโปรดเอื้อเฟื้อเพื่อน ๆ ด้วยนะครับ ปริ้นมาแล้วให้เขาไปถ่ายเอกสารเองนะจ๊ะเด็ก ๆ

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้


สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ทุกคนที่เรียนกับครู เว็บไซต์แห่งนี้เป็นเว็บไซต์แห่งการเรียนรู้ที่นักเรียนจะสามารถเข้าศึกษาค้นคว้่าหาข้อมูลและเป็นที่สำหรับดาวน์โหลดใบงานใบความรู้ต่าง ๆ ที่ครูได้นำขึ้นให้ดาวน์โหลดในแต่ละรายวิชา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าทุกคนต่อไป