Monthly Archives: พฤษภาคม 2013

ใบความรู้ที่ 1.2 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์


ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนเรื่องฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ส่งคาบเรียนต่อไป 5คะแนน

ใบความรู้ dbchapter1.2

ใบงานที่ 2dbSheet1.2

แบบฝึกหัดที่ 1


ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1 ส่งครูชั่วโมงต่อไป 5 คะแนนtest_1