Category Archives: Uncategorized

ใบงานที่ 3 เรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ตอนปลาย


ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารเล่มนี้แล้วทำส่งครูก่อนสอบปลายภาค  25 คะแนน

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 กรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง


เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 กรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง  ให้นักเรียนตรวจแบบฝึกหัดด้วยตัวเองแล้วส่งในสัปดาห์หน้าทุกห้องนะครับ กำหนดการสอบกลางภาค ระหว่างวันที่  19 – 27 ธ.ค. 2554

เฉลย4-7

ใบความรู้และใบงานเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น


ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (10 คะแนน)

 

ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์4-6   (10 คะแนน)

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ข้างต้น ให้นักเรียนทำใบงานใส่ชีทให้เรียบร้อยและเย็บเล่มให้เรียบร้อย  ครูจะเฉลยในห้องหลังจากเรียนเสร็จ

โปรดเอื้อเฟื้อเพื่อน ๆ ด้วยนะครับ

ผลการเรียน ม.4/8-9


ผลการเรียน ม.4/8-9

ผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.5/7 5/8


ผลการเรียนอย่างเป็นทางการของนักเรียนชั้น ม. 5  เนื่องจากนักเรียนหลายคนไม่ส่งงานปลายภาค ผลการเรียนก็เป็น 0 ส่วนงานแก้ให้นักเรียนทำงานสามชิ้น ความยาวชิ้นล่ะ 20 นาที  พร้อมอัดเสียงประกอบ ผลการเรียนวิชา กราฟฟิกและการนำเสนอ

ผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการ


ผลการเรียนนี้อย่างเป็นทางการ หมดเวลาส่งงาน

ผลการเรียน ม. 3

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรีนักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองหรือผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาหรือเผยแพร่ต่อไปนะครับ

ใบความรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี


ให้นักเรียนจดใบความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีลงสมุดให้เรียบร้อยห้ามย่อเด็ดขาด ส่วนแบบฝึกหัดจะอัพขึ้นเว็บภายหลังใบความรู้กรุงธนบุรี

ใบงานที่ 2 ก่อนสอบกลางภาค 10 คะแนน


ตอนที่ 2  ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารใบงานที่ 2 แล้วจดลงสมุดส่งครูในชั่วโมงต่อไป 10 คะแนน ก่อนสอบกลางภาคเรียน

หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์


หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ให้นักเรียนดาวน์โหลดใบความรู้แล้วจดลงในสมุดให้เรียบร้อยส่งคาบต่อไป